Regulamin świadczenia usług

Dotyczący umowy i płatności§ 1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług i Dostępu Do Serwisu prowadzonego w domenie internetowej https://www.speedfin.pl.
 • Serwis - oznacza serwis prowadzony przez Finance Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu pod adresem https://www.speedfin.pl zawierający Serwis informatyczny SpeedFin o specyfikacji określonej w §3, dostępne na zasadach zdalnego udostępniania poprzez sieć Internet.
 • Usługodawca – firma Finance Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-595, ul. Polska 15, nr KRS: 0000492955, NIP: 7792419059.
 • Usługa – oznacza każdą odpłatną usługę świadczoną przez Usługodawcę w Serwisie, świadczoną zgodnie z Regulaminem.
 • Umowa o świadczenie usług – umowa, której treść określona jest niniejszym Regulaminem, upoważniająca Usługobiorcę do korzystania z Usługi zgodnie z przeznaczeniem Usługi.
 • Usługobiorca – podmiot, któremu przysługują prawa do korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem.
 • Opłata abonamentowa – wynagrodzenie płatne Usługodawcy przez Usługobiorcę za dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik Serwisu – indywidualna kombinacja loginu i hasła przekazana dla osoby wyznaczonej przez Usługobiorcę.

§ 2. Przedmiot regulaminu

 • Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usługi, zakres odpowiedzialności Stron oraz regulacje organizacyjne.
 • Rejestracja w Serwisie prowadzonym w domenie internetowej https://www.speedfin.pl Usługi jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Usługobiorca zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 • Jakiekolwiek zachowania Usługodawcy i Usługobiorcy sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Serwis internetowy prowadzony w domenie https://www.speedfin.pl

 • Serwis umożliwia porównywanie ofert kredytowych banków oraz porównywanie ofert instrumentów finansowych oferowanych przez banki i dostawców usług finansowych.
 • Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem merytorycznym, obejmującym również aktualizację parametrów poszczególnych ofert kredytowych oraz ofert instrumentów finansowych oferowanych przez banki i dostawców usług finansowych , jednakże nie ponosi odpowiedzialności za nieujawnione przez banki i dostawców usług finansowych zmiany w procedurach kredytowych, ofertach i wymaganych przez nie parametrach oceny zdolności kredytowej. Aktualizacja danych będzie dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu przez Usługodawcę informacji o zmianach ofert kredytowych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekt działań podejmowanych przez Usługobiorcę i Użytkowników na podstawie danych i informacji uzyskanych z Serwisu, w szczególności dotyczących możliwości uzyskania kredytów na warunkach określonych w Serwisie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i jest zobowiązany do poinformowania o tym Użytkowników, iż decyzje dotyczące możliwości udzielenia kredytu oraz warunków kredytowania podejmowane są wyłącznie przez banki i nie są gwarantowane przez Usługodawcę i w myśl właściwych przepisów prawa cywilnego nie mogą być traktowane jako oferta.
 • Usługobiorca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że zawarcie i realizacja niniejszej Umowy o świadczenie usług, nie oznacza powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę prawa do przetwarzania w Serwisie jakichkolwiek danych osobowych i w jakimkolwiek zakresie. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie powoduje również, iż Usługodawca jest administratorem danych zamieszczanych na serwerze Serwisu przez Usługobiorcę.
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 • Usługobiorca bez pisemnej zgody wyrażonej pod rygorem nieważności Usługodawcy nie może przenosić na inne podmioty żadnych zobowiązań czy uprawnień, mających źródło w Umowie, w tym wymagalnych roszczeń finansowych.

§ 4. Warunki i terminy przekazania dostępu do Serwisu

 • Udostępnienie funkcjonalności Serwisu Usługobiorcy następuje po uiszczeniu przez Usługobiorcę należnej opłaty za pierwszy okres abonamentowy za wszystkich Użytkowników Serwisu, dla których Usługobiorca zamówił Usługę.
 • Usługobiorca otrzyma tyle loginów użytkowników na ile stanowisk wykupi dostęp do Serwisu, z zastrzeżeniem, iż jeden login użytkownika może być przypisany maksymalnie do jednego osoby wyznaczonej przez Usługobiorcę.
 • Każda osoba zgłoszona przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu, która uzyskała prawa Użytkownika Serwisu, może korzystać z wszystkich opłaconych usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem. Usługodawca nie odpowiada za szybkość działania Serwisu, związaną z jakością łączy telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Usługobiorcę i Użytkowników.
 • Zgłoszony przez Usługobiorcę Użytkownik, przed rozpoczęciem pracy w Serwisie, musi zostać zarejestrowany i aktywowany przez Usługodawcę.
 • Rejestracja obejmuje wprowadzenie indywidualnego loginu Użytkownika oraz hasła startowego dla wybranego wybranej osoby po stronie Usługobiorcy, zaś aktywacja odblokowanie dostępu do Serwisu.
 • Na pulpicie Użytkownika w Serwisie speedfin.pl znajduje się przycisk przekierowujący Użytkownika do portalu znajdzeksperta.pl. Kliknięcie tego przycisku powoduje automatyczne założenie konta Użytkownika na portalu znajdzeksperta.pl.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w razie ujawnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której Użytkownik zapomni hasła lub je zablokuje, w wyniku czego utraci dostęp do Serwisu swoich danych i do czasu ponownej aktywacji nie będzie mógł korzystać z Serwisu.

§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności

 • Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Opłat abonamentowych, z tytułu korzystania z Serwisu lub określonych jej modułów w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług.
 • Wysokość Opłat abonamentowych publikowana jest na stronie www.speedfin.pl. Opłata abonamentowa płatna jest w okresach 7dni z góry, tj. najpóźniej do dnia poprzedzającego najbliższy Okres abonamentowy. Opłata uiszczona za dany okres nie podlega zwrotowi. Zastrzega się możliwość podwyżki opłat, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Skutek podwyżki nie odnosi się do kwot już zapłaconych przed otrzymaniem zawiadomienia o podwyżce z zastrzeżeniem, iż Usługobiorca może uiścić Opłaty abonamentowe z maksymalnie 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w razie przedłużenia obowiązywania Umowy o świadczenie usług.
 • Niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty za usługę, Usługodawca wystawi i przekaże Usługobiorcy fakturę VAT.

§ 6. Prawa autorskie

Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Serwisu.

§ 7. Zapewnienia

 • Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia aktualnych, pełnych i prawdziwych danych źródłowych w oparciu których działa Serwis.
 • Procedury kredytowe i oferty standardowe banków oraz dostawców usług finansowych ulegają ciągłym zmianom. Usługodawca nie zapewnia, iż dane źródłowe stanowiące podstawę działania Serwisu są aktualne. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis dostarczy każdorazowo aktualnych, pełnych oraz prawdziwych wyników wyszukiwania.
 • Wszystkie informacje i dane, na podstawie których działa Serwis zostały opracowane w oparciu o uzyskane i posiadane przez Usługodawcę informacje publikowane przez banki oraz dostawców usług finansowych
 • Usługobiorca w przypadku spostrzeżenia niezgodności wyników wyszukiwania z danymi publikowanymi przez banki lub dostawców usług finansowych zobowiązany jest przekazać informację o niezgodności Usługodawcy.
 • Usługodawca z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i technicznych, dołoży należytych starań w celu przygotowania stosownego uaktualnienia Serwisu w przypadku wykrycia niezgodności wyników wyszukiwania z danymi publikowanymi przez banki lub dostawców usług finansowych.
 • Usługodawca gwarantuje pełną funkcjonalność serwisu na przeglądarkach internetowych w wersjach: Internet Explorer 11+, Edge 13+, Firefox 45+, Chrome 49+, Opera 35+. Zmiany w liście przeglądarek, banków oraz dostawców usług finansowych nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu i umów z Usługobiorcami.
 • Usługobiorca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich uwag co do funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności do zgłaszania przypadków nieprawidłowego działania Serwisu oraz niezgodności danych źródłowych z danymi aktualnie publikowanymi przez banki oraz dostawców usług finansowych.

§ 8. Doradztwo w zakresie obsługi Serwisu

 • Usługodawca, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i technicznych, dołoży starań w celu zapewnienia doradztwa w zakresie obsługi Serwisu.
 • Doradztwo w zakresie obsługi Serwisu będzie następowało drogą poczty elektronicznej z administratorem Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://www.speedfin.pl

§ 9. Czas obowiązywania umowy

 • Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas jednego roku i ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok abonamentowy pod warunkiem, że żadna ze stron nie złoży oświadczenia, w treści którego w sposób wyraźny złoży oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy o świadczenie usług na kolejny rok abonamentowy.
 • W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług, Usługobiorca składa u Usługodawcy zamówienie Usługi. Na podstawie złożonego zamówienia Usługi, Usługodawca aktywuje Usługobiorcy testowy, pełny dostęp do Serwisu na okres 7 dni. Po upływie tego okresu Usługobiorca może dokonać zapłaty za pierwszy okres abonamentowy. Zapłata za pierwszy okres abonamentowy powoduje wejście w życie Umowy o świadczenie usług w pełnym zakresie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • W przypadku nieprzedłużenia Umowy o świadczenie usług na kolejny rok abonamentowy, wszelkie prawa do korzystania z Serwisu wygasają z końcem okresu, w którym obowiązywała umowa o świadczenie usług.
 • Zastrzega się możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług z ważnych powodów, w trybie natychmiastowym, z powodu naruszenia przez Usługobiorcę Umowy o świadczenie usług. Za ważne powody uważa się w szczególności zaległości płatnicze Usługobiorcy względem Usługodawcy.
 • Po rozwiązaniu umowy, Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych zgromadzonych w Serwisie przez okres 7 dni. Po upływie tego okresu wszelkie dane zawarte w bazie Serwisie zostają zniszczone przez Usługodawcę.
 • W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, wszelkie prawa do korzystania z Serwisu wygasają z chwilą doręczenia Usługobiorcy pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług.

§ 10 Odpowiedzialność

 • Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie jest zabronione.
 • Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • Usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia korzystania z Serwisu wyłącznie przez wyznaczone osoby.
 • Usługobiorca nie może udzielać dalszych upoważnień do korzystania z Serwisu, ani w żaden inny sposób udostępniać Serwisu osobom trzecim.
 • Usługobiorca ponosi niezależną od winy odpowiedzialność za udostępnienie w jakikolwiek sposób osobom trzecim dostępu do Serwisu
 • Strona Umowy o świadczenie usług może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, jeżeli było to następstwem działania siły wyższej, pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia drugiej stronie faktu wystąpienia siły wyższej.
 • Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.

§ 11. Klauzula salwatoryjna

 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Jeżeli Regulamin nie reguluje stosunków pomiędzy Stronami wyczerpująco, w miejsce nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień albo luk w regulacjach, wchodzi stosowna regulacja, najbliższa według prawnych możliwości temu, co Strony chciały postanowić, albo zgodnie z sensem i celem Umowy chciałyby postanowić, gdyby przy zawieraniu Umowy przemyślały przedmiotowy punkt.

§ 12. Postanowienia prawne

 • Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Poznaniu, dzielnica Stare Miasto.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, wszelkie zawiadomienia, pisma i wezwania oraz wszelka inna korespondencja, będą przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 • Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące firmy, jej siedziby oraz adresu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcesz się z nami podzielić uwagami, wyrazić krytykę lub nas pochwalić :)
napisz nam email'a lub do nas zadzwoń.

881 206 620

info@speedfin.pl

Finance Development Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 25/15 | 60-822 Poznań